• โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

  เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม

  Featured Img 2
 • วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  "เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ประชาชนพึงพอใจ บุคลากรมีความสุข & และภาคภมูิใจ"

  Featured Img 1
 • โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

  การเชื่อมโยงกว้างไกล ใช้ข้อมูลพัฒนาร่วมกัน

  Featured Img 2